دستگاه تست تنش پسماند

انجام هر گونه عملیات مکانیکی بر روی قطعات باعث ایجاد تنش پسماند بر روی قطعات می گردد که وجود این تنش در درون قطعه در حین کار باعث اشاعه ترک ها و کاهش عملکرد قطعات می گردد. به کمک این سیستم می توان میزان تنش پسماند قطعه را اندازه گیری نمود و در صورت اطمینان از میزان تنش در محدوده مجاز، از قطعه استفاده کرد.

این سیستم برای تست انواع قطعات فولادی در ابعاد مختلف طراحی و ساخته شده است.

ضمناً سیستم داده برداری همراه این سیستم امکان اتصال انواع استرین گیج را دارا است.

به کمک نرم افزار خاص طراحی شده می توان نتایج و نمودارهای تست را مشاهده و ذخیره کرد و مقادیر تنش پسماند را محاسبه نمود.

دسته بندی : برچسب :